19/12/2015

چگونگی اثر پودر ریشه زایی رایزوجنیک بر قلمه ها

مهمترین ماده موثر بر ریشه زایی در قلمه گیاهان هورمون اکسین است که مهمترین مراکز تولید آن در گیاه شامل بافت‌های مریستمی انتهایی از قبیل جوانه‌های در حال بازشدن، برگ‌های جوان، گل‌ها یا گل آذین روی ساقه گلدار می‌باشد. انتقال اکسین از بافت های جوان مانند برگ و مریستم از بالا به پایین از طریق […]

Read more
17/12/2015

پودر ریشه زایی رایزوجنیک

آیا تولید کننده گیاهان آپارتمانی و تزئینی هستید؟ آیا با تولید قلمه، گیاه را تکثیر میکنید؟ آیا گیاهان شما دیر ریشه میدهند؟ آیا ریشه های تولید شده در آنها ضعیف و کوچک و ناتوان است و همین موضوع استقرار گیاه را به تعویق انداخته و بازار را از دست میدهید؟ آیا نیازمند کاهش زمان ریشه […]

Read more