17/12/2015

پودر ریشه زایی رایزوجنیک

آیا تولید کننده گیاهان آپارتمانی و تزئینی هستید؟ آیا با تولید قلمه، گیاه را تکثیر میکنید؟ آیا گیاهان شما دیر ریشه میدهند؟ آیا ریشه های تولید شده در آنها ضعیف و کوچک و ناتوان است و همین موضوع استقرار گیاه را به تعویق انداخته و بازار را از دست میدهید؟ آیا نیازمند کاهش زمان ریشه […]

Read more