فهرست پروژه ها:

  1. طراحی و ساخت دستگاه خراش و پوشش بذر
  2. ساخت پودر محرک ریشه زایی برای گیاهان مختلف