08/03/2019

شرایط مناسب قلمه زنی

قلمه به قسمتی از گیاه گفته می شود که پس از جدا شدن توانایی تبدیل شدن به گیاهی جدید را داشته باشد. قلمه ها شامل برگ، ساقه، ریشه و جوانه می باشند که در گیاهان مختلف برای تکثیر از هر کدام استفاده می شود. به طور کلی اکثر گیاهان چند ساله به جز تعداد معدودی […]

Read more
19/12/2015

چگونگی اثر پودر ریشه زایی رایزوجنیک بر قلمه ها

مهمترین ماده موثر بر ریشه زایی در قلمه گیاهان هورمون اکسین است که مهمترین مراکز تولید آن در گیاه شامل بافت‌های مریستمی انتهایی از قبیل جوانه‌های در حال بازشدن، برگ‌های جوان، گل‌ها یا گل آذین روی ساقه گلدار می‌باشد. انتقال اکسین از بافت های جوان مانند برگ و مریستم از بالا به پایین از طریق […]

Read more
19/12/2015

مزیت پودر ریشه زایی رایزوجنیک نسبت به محلول های ریشه زایی

امروزه جهت تسریع ریشه زایی قلمه ها از فرمولاسیون های هورمونی استفاده میشود که عمدتا شامل پودر و محلول می باشند. مزیت های استفاده از پودر ریشه زایی رایزوجنیک تاثیر گذاری بالاتر: پودر ریشه زایی رایزوجنیک نسبت به محلول های ریشه زایی آبشویی نشده و تا اخرین لحظه در کنار قلمه باقی می ماند لذا […]

Read more
17/12/2015

پودر ریشه زایی رایزوجنیک

آیا تولید کننده گیاهان آپارتمانی و تزئینی هستید؟ آیا با تولید قلمه، گیاه را تکثیر میکنید؟ آیا گیاهان شما دیر ریشه میدهند؟ آیا ریشه های تولید شده در آنها ضعیف و کوچک و ناتوان است و همین موضوع استقرار گیاه را به تعویق انداخته و بازار را از دست میدهید؟ آیا نیازمند کاهش زمان ریشه […]

Read more
17/12/2015

راهنمایی انتخاب نوع پودر ریشه زایی رایزوجنیک

به طور کلی گیاهان بر اساس میزان سختی ریشه زایی قلمه به سه گروه شامل سهل ریشه زا، متوسط ریشه زا و سخت ریشه زا تقسیم بندی می شوند. می توان گفت میزان چوبی بودن قلمه تا حدود زیادی با سختی ریشه زایی رابطه مستقیم دارد. البته عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر ریشه […]

Read more